ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศขยายเวลารับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
01 ธ.ค. 2554
262 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
04 พ.ย. 2554
263 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
01 พ.ย. 2554
264 ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
01 พ.ย. 2554
265 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
01 พ.ย. 2554
266 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียนผู้พิการปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
01 พ.ย. 2554
267 แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
31 ต.ค. 2554
268 สรุปผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
03 ต.ค. 2554
269 ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
03 ต.ค. 2554
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหร เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
03 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29