ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” รับมือโควิด-19
172
11 ม.ค. 2564
92 รับสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
178
15 ธ.ค. 2563
93 ประชาสัมพันธ์ แนวทาง การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 ธ.ค. 2563
94 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 พ.ย. 2563
95 ประกาศการบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ยกเลิกการใช้งานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปและขอแผนที่ตั้งบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
11 พ.ย. 2563
96 ประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
04 พ.ย. 2563
97 ประชาสัมพันธ์ URL เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
166
29 ต.ค. 2563
98 📢ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง
207
22 ต.ค. 2563
99 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 ต.ค. 2563
100 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29