ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ (COVID-19)
33
16 ส.ค. 2564
3 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
30
13 ส.ค. 2564
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 ส.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการรับชื้อ - ส่งออกผลไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.ค. 2564
6 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
76
21 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
70
10 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
78
07 มิ.ย. 2564
9 วิธีทำความสะอาด ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
86
01 มิ.ย. 2564
10 ประกาศฯ เรื่อง คืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
31 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24