ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
  รายละเอียด :

 📣ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

📣เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิดและสนับสนุนให้ อปท. ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลด การคัดแยก และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อมุ่งสู่ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

● เว็ปไซต์ http://www.deqp.go.th
● Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ
● Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

หมดเขตรับใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน